Algemene Voorwaarden

Ultimate Adventures.
Oude Needseweg 35, 7271 AD Borculo

Art.1: Het is de opdrachtgever/huurder verboden om materialen door te verhuren zonder Ultimate Adventures daarvan in kennis te stellen.

Art.2: Opdrachtgevers dragen zelf zorg voor het afsluiten van een verzekering voor het evenement of de gehuurde materialen.

Art.3: Opdrachtgever/huurder is verplicht alle nodige maatregelen te treffen ter voorkoming van schade. Hij dient de gehuurde materialen zorgvuldig te behandelen. Schade aan materialen wordt in rekening gebracht.

Art.4: Opdrachtgever gaat akkoord met de betalingsvoorwaarden. Betalingen dienen minimaal 2 dagen voor aanvang van het programma te zijn voldaan.

Art.5: Aansprakelijkheid.
Met inachtneming van het elders in de voorwaarden gestelde is de opdrachtgever/huurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde die tijdens de huurperiode optreedt. Indien het gehuurde of onderdelen daarvan door schuld of weersgesteldheid of onachtzaamheid van de opdrachtgever/huurder geheel verloren gaan of onherstelbaar wordt (worden) beschadigd, zal de opdrachtgever/huurder aan Ultimate Adventures zijn verschuldigd een som gelijk aan de kosten van vervanging. Ultimate Adventures is niet aansprakelijk voor enig schade of letsel, door welk toeval of ongeval dan ook, aangebracht aan de gebruikers voor, tijdens of na de activiteit.

Art.5A: Aansprakelijkheid persoonlijke eigendommen.
Ultimate Adventures is tevens niet aansprakelijk voor schade of verlies van goederen die ons tijdens een activiteit in beheer zijn gegeven.

Art.6: Veiligheid.
Alle door Ultimate Adventures gebruikte materialen zijn voorzien van C.E normering, TUV keuring of een certificaat van het Liftinstituut dan wel ander keurmerk. Deelnemers bepalen te allen tijde zelf of zij aan een activiteit meedoen. Deelname is dan ook op eigen risico. Ultimate Adventures beschikt over een veiligheidsprotocol waarin alle activiteiten zijn opgenomen, inclusief een risicoanalyse op blessures. Dit protocol ligt ter inzage.

Art.7: Verantwoordelijkheid.
Opdrachtgevers die een programma voor een groep deelnemers organiseren dienen zelf de deelnemers aan de geplande activiteit te informeren omtrent de risico’s van het programma. Alle gevolgen die voortkomen uit nalatigheid hiervan komt voor verantwoording van de opdrachtgever.

Art.8: Annulering.
Indien de opdrachtgever/huurder de overeenkomst wil annuleren, dient hij/zij de verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch in kennis te stellen.
De opdrachtgever/huurder is de verhuurder in dat geval de navolgende annuleringskosten verschuldigd:
– Reserveringen kunnen tot 8 weken van tevoren kosteloos worden geannuleerd.
– Bij annulering tot 4 weken van tevoren geldt 25% van de overeengekomen prijs.
– Bij annulering tot 2 weken van tevoren geldt 50% van de overeengekomen prijs.
– Bij annulering tot 1 week van tevoren geldt 75% van de overeengekomen prijs.
– Bij annulering minder dan 1 week van tevoren: geen restitutie.

Art.9: Overmacht.
In een situatie van overmacht (bijvoorbeeld: tekort aan personeel, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, stakingen in het bedrijf van verhuurder of in andere bedrijven, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, wateroverlast, brand en andere ernstige verstoringen in het bedrijf van verhuurder of partnerbedrijf behouden wij ons het recht voor om het programma te annuleren, wijzigen en/of onderbreken.

Art.10: Wijziging aantal personen.
Het aantal personen van een programma is tot 7 dagen voorafgaand aan het programma kosteloos te wijzigen binnen een marge van 10% van het opgegeven aantal personen. Zijn op de dag zelf meer personen aanwezig, dan zal hiervoor een aanvullende factuur worden verzonden.

Art.11: Transportkosten.
De transportkosten bedragen € 0,73 per kilometer en komen voor rekening van de opdrachtgever. Ultimate Adventures zal ervoor zorg dragen tijdig aanwezig te zijn doch kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvoorziene omstandigheden in het verkeer zoals files of ongevallen of andere onvoorziene omstandigheden.